مرور رده

مکالمه

معرفی کردن به انگلیسی

اینکه چطور خودمون رو در انگلیسی معرفی کنیم یکی از قسمت های اصلی مکالمه انگلیسی میشه. فرض کنید که در محل کار قصد معرفی خودتون رو دارید یا پشت تلفن یا پشت در…