زمان آینده ساده در انگلیسی | Future Simple

در این درس قصد داریم شما را با زمان آینده ساده در انگلیسی آشنا کنیم.

 

زمان آینده ساده در انگلیسی یا Future Simple

در صورتی که بخواهیم درباره برنامه یا قصد خود در آینده صحبت کنیم از ساختار Simple Future استفاده میکنیم.

 

فرم زمان آینده ساده در انگلیسی

برای ساختن یک جمله Simple Future میبایست از فرم زیر استفاده کنیم:

Subject + am/is/are + going to + verb

 

در حقیقت برای ساختن جمله آینده باید پس از فاعل از am یا is یا are بسته به نوع فاعل جمله استفاده کنیم. سپس از going to استفاده کنیم و در ادامه از فعل ساده استفاده کنیم.

 

  • I am going to travel tomorrow.
  • He is going to call you
  • She is going to cancel her appointment.
  • They are going to sell their house.
  • We are going to buy a car.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.