زمان گذشته استمراری در انگلیسی

زمان گذشته استمراری در انگلیسی بسیار کمک میکنه که ما بتونیم درباره کاری صحبت کنیم که در گذشته در حال انجام بوده.

 

فرم گذشته استمراری در انگلیسی

در زمان گذشته استمراری در انگلیسی از فعل های کمکی was یا were قبل از فعل ing دار استفاده میکنیم. پس از این به بعد هر زمانی که یک جمله دیدید که was یا were را در خودش داره و بعد از اون هم فعل ing دار اومده بدونید که این یک جمله گذشته استمراری انگلیسی هست.

 

WAS / WERE + VERB(ING)

زمانی از was استفاده میکنیم که فاعل جمله ما I یا he یا She یا It باشه

زمانی از were استفاده میکنیم که فاعل جمله ما یا You یا We یا They باشه.

I was speaking at 9.

He was sleeping at 3 AM.

She was reading at 10.

It (the dog) was sleeping at 8.

You were resting at 4.

We were traveling last month.

They were working then.

تمرین:

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.