صفات ملکی انگلیسی | His, her, your, our, their

نحوه استفاده از صفات ملکی در انگلیسی

ما در درس گذشته درباره نحوه استفاده از ‘s و مالکیت انسان به انسان مفصلا صحبت کردیم و حالا میدانید که برای گفتن مالکیت برای یک شخص باید از ‘s استفاده کنید. اما نه همیشه.

نحوه استفاده از صفات ملکی انگلیسی

صفات ملکی در انگلیسی شامل کلماتی نظیر my, your, his, her, our, their, its هستند و اینها جایگزین ‘s میشوند برای اینکه یک کلمه دایما تکرار نشود.

برای مثال

Ali’s father is supportive. Ali’s mother is kind.

جمله بالا دو بار از ‘s استفاده شده که صحیح نیست و میبیاست از صفت ملکی his استفاده کنیم.

Ali’s father is supportive. His mother is kind.

حالا این جمله بسیار طبیعی تر و بهتر شد.

 

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.