ضمیر فاعلی در انگلیسی

در زبان انگلیسی اولین کلمه در جمله اصلی به نام subject شناخته میشود و اسم ها یا ضمیرهای فاعلی میتوانند در ابتدای جمله قرار بگیرند.

اسم ها به عنوان subject

در ابتدا ما میتوانیم از اسم افراد به عنوان Subject در ابتدا جمله استفاده کنیم نظیر اسم هایی مثل Jack، John، Lynda

ضمیر فاعلی در انگلیسی

معمولا از دفعه دوم بجای اسم بردن از ضمیر فاعلی در انگلیسی استفاده میکنیم. ضمیر فاعلی در انگلیسی به شکل زیر میباشد:

I (اشاره به خود)

He (اشاره به مذکر)

She (اشاره به مونث)

You (اشاره به مخاطب)

We (اشاره به ما)

They (اشاره به کسان دیگر)

It (اشاره به یک غیر انسان یا غیر جاندار)

تمرینات

 

تمرین ۱:

تمرین ۲:

کلمات مشخص شده در تمرین زیر را تلفظ نمایید.

 

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.