قید زمان گذشته

زمانی که جمله ای به شکل گذشته ساده گفته میشه میبایست که یک قید زمان گذشته هم داشته باشه که نشون بده اون کار کی انجام شده. 

البته داشتن قید زمان ضروری نیست اگر مخاطب ما بدونه که درباره چه زمانی حرف میزنیم. اما اگر ندونه پیش از اینکه بپرسه ما وظیفه داریم در انتها یا در ابتدای جمله (برای تاکید بیشتر روی زمان) از قید های زمان گذشته استفاده کنیم.

قید زمان گذشته

 • Yesterday
 • Last night
 • 2 days ago
 • 2 nights ago
 • Last week
 • 3 weeks ago
 • Last month
 • 4 months ago
 • Last year
 • 5 years ago
 • Last holiday
 • Last summer
 • Last winter
 • When I was a child
 • When I went to school

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.