یادگیری حروف باصدا و بی صدای انگلیسی

الفبا به دو دسته حروف با صدا و بی صدا تقسیم میشن

حروف با صدا

A E I O U

 

حروف بی صدا

B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z

 

تمرینات

 

تمرین ۱: حروف صدا دار را انتخاب نمایید.

 

تمرین ۲: حروف صدا دار و نیمه صدا دار را پیدا نمایید.

 

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.