توضیح گرامر a few – few – a little – little

 

امروز قصد دارم که با شما درباره کلمات a few – few – a little – little و همینطور many – much و a lot of صحبت کنم.

این کلمات برای بیان کمیت یا مقدار استفاده میشوند و جایگزین اعداد هستند زمانی که مقدار یا تعداد دقیق را ندانیم یا نخواهیم که دقیقا آن را بیان کنیم.

 

some

از some برای بیان مقدار یا تعداد استفاده میکنیم. از some هم برای اسم های قابل شمارش و هم برای اسم های غیرقابل شمارش استفاده میکنیم.

 

A few

از a few برای بیان تعداد استفاده میکنیم. از a few فقط برای اسم های قابل شمارش استفاده میکنیم.

 

A little

از a little برای بیان مقدار استفاده میکنیم. از a little فقط برای اسم های غیر قابل شمارش استفاده میکنیم.

 

much

از much برای بیان مقدار زیاد استفاده میکنیم. از much فقط برای اسم های غیر قابل شمارش استفاده میکنیم.

 

many

از many برای بیان تعداد زیاد استفاده میکنیم. از many فقط برای اسم های قابل شمارش استفاده میکنیم.

 

a lot of

ازa lot of  برای بیان مقدار یا تعداد زیاد استفاده میکنیم. از a lot of  هم برای اسم های قابل شمارش و هم برای اسم های غیرقابل شمارش استفاده میکنیم.

 

few

از few برای بیان تعداد کم استفاده میکنیم. از few فقط برای اسم های قابل شمارش استفاده میکنیم.

 

little

از little برای بیان مقدار کم استفاده میکنیم. از little فقط برای اسم های غیر قابل شمارش استفاده میکنیم.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.