There is و There are در انگلیسی

چگونه از there is و there are استفاده کنیم.

There is و There are در انگلیسی برای بیان موجودیت یا وجود داشتن چیزی در جایی استفاده میشود.

 

استفاده از There is

اگر بخواهیم بگیم که یک شخص یا یک چیز در یک مکان وجود دارد از There is استفاده میکنیم. برای مثال

There is a TV in the house.

 

استفاده از There are

اگر بخواهیم بگیم که بیشتر از یک شخص یا بیشتر از یک چیز در یک مکان وجود دارد از There are استفاده میکنیم.

 

There are sofas in the living room.

 

تمرین

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.