مرور برچسب

لغت

زمان حال ساده

زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی میباشد و یکی از ضروریات یادگیری زبان انگلیسی فرمول حال ساده SUBJECT + VERB …