مرور برچسب

گذشته ساده

قید زمان گذشته

زمانی که جمله ای به شکل گذشته ساده گفته میشه میبایست که یک قید زمان گذشته هم داشته باشه که نشون بده اون کار کی انجام شده.  البته داشتن قید زمان