روزهای هفته در انگلیسی

روزهای هفته در انگلیسی از Monday شروع میشوند و نه از Saturday و بخاطر اینکه اسم خاص هستند حتما باید حرف اول بصورت بزرگ نوشته شود.

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
Sunday

تمرینات

این قسمت مخصوص کاربران ویژه میباشد.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.